Εμμ. Μπενάκη 25, Αθήνα, 10678
+306944650298

ΣΥΝΤΑΞΗ

ΣΥΝΤΑΞΗ 2021

ΣΥΝΤΑΞΗ-ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΤΑΞΗ είναι η περιοδική οικονομική αποζημίωση την οποία λαμβάνει κάποιο πρόσωπο συνήθως από κάποιο ασφαλιστικό ταμείο ή ασφαλιστική εταιρεία. Όταν ολοκληρώνεται ο εργασιακός βίος και έχοντας αποδόσει στα ασφαλιστικά ταμεία τις κρατήσεις αναμένουμε την συνταξιοδότηση. Η διαδικασία της συνταξιοδότησης πιθανόν να έχει δυσκολίες αλλά και  προϋποθέσεις που δεν γνωρίζει ο ασφάλισμένος.

Στο παρακάτω άρθρο θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια γενική επισκόπηση των συντάξεων, χωρίς φυσικά να μπορεί να εξαντληθεί το θέμα σε μερικές σειρές.

Σύνταξη και θεμελίωση ασφαλιστικού δικαιώματος λόγω γήρατος σημαίνει ότι έχουν συμπληρωθεί ταυτόχρονα τόσο οι ελάχιστες απαιτούμενες χρονικές προϋποθέσεις όσο και η απαιτούμενη από τη νομοθεσία ηλικία.

Από την ημερομηνία αυτή και μετά μπορεί να ασκηθεί το θεμελιωτικό δικαίωμα συνταξιοδότησης και να χορηγηθεί σύνταξη.

ΣΥΝΤΑΞΗ- Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.3863/2010 και του άρθρου 6 του Ν.3865/2010 και της υποπ.ΙΑ4.του Ν. 4093/2012 αυξήθηκαν σταδιακά τα ηλικιακά όρια ηλικίας και τα έτη ασφάλισης που ίσχυαν για την συνταξιοδότηση λόγω γήρατος των ασφαλισμένων όλων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης.

Με το Ν.4336/2015  επήλθαν επιπλέον αλλαγές στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, με την ηλικιακή αύξηση των ορίων ηλικίας και συγκεκριμένα ασφαλισμένοι, οι οποίοι δεν είχαν θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης έως την 18-08-2015, συνταξιοδοτούνται με την συμπλήρωση του νέου μεταβατικού ορίου ηλικίας όπως αυτό διαμορφώθηκε κατά το ημερολογιακό έτος εντός του οποίου συμπληρώνεται το κατά περίπτωση όριο ηλικίας, βάσει του προγενέστερου του Ν.4336/2015 νομοθετικού πλαισίου.

Τέλος με τις διατάξεις της περ.6 της υποπαρ.Ε3 της παρ.Ε του άρθρου 2 του Ν.4336/2015 και της υπ’ αριθμ.πρωτ.Φ.11321/οικ.47523/1570/2015 Υ.Α., ισχύει ότι:

Από 01-01-2022 για τη λήψη πλήρους σύνταξης απαιτούνται εναλλακτικά η συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας και 40 έτη ασφάλισης ή η συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας και 15 έτη ασφάλισης.

Για τη λήψη μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος απαιτείται η συμπλήρωση του 62ου έτους και 15 έτη ασφάλισης.Εν ολίγοις, από 01-01-2022 καταργούνται οι μεταβατικές διατάξεις.

 

ΣΥΝΤΑΞΗ – Ποιοι εξαιρούνται από την ηλικιακή αύξηση των ορίων ηλικίας.

1.Οι υπαγόμενοι σε Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα

2.Όσοι είχαν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι και την 18-08-2015.

3.Όσοι υπάγονται στον Ν.612/1977

4.Οι μητέρες και χήροι πατέρες ανικάνων τέκνων

5.Το προσωπικό εσωτερικής φύλαξης και εξωτερικής φρούρησης σε σωφρονιστικά καταστήματα

6.Οι υπάλληλο ΟΤΑ που απασχολούνται με την συγκομιδή και αποκομιδή απορριμμάτων

7.Οι τελούντες υπό αναστολή σύνταξης λόγω μη συμπλήρωσης του κατά περίπτωση ηλικιακού ορίου.

  1. Άντρες ασφαλισμένοι με 4.500 ημέρες ασφάλισης που συνταξιοδοτούνται με πλήρη και μειωμένη,

9.Ένα μεγάλο μέρος των νέων ασφαλισμένων.(πρώτη ασφάλιση μετά το 1993)

 

ΣΥΝΤΑΞΗ – Προυποθέσεις συνταξιοδότησης μητέρας ανηλίκου

 

Δεν προβλέπεται σε όλους τους φορείς ασφάλισης ειδική κατηγορία συνταξιοδότησης ως μητέρας ή χήρου πατέρα ανηλίκου.Στην περίπτωση του ΙΚΑ οι ως άνω οι οποίοι έχουν έως το 2010,  5.500 Ημερών Ασφάλισης, συνταξιοδοτούνται εφόσον υπάρχει η ανηλικότητα τέκνου στην ηλικία των 55 ετών με μειωμένη και 60 ετών με πλήρη.

Εάν συμπληρώνουν τις 5.500 Ημερών Ασφάλισης έως το 2011 συνταξιοδοτούνται στα 57 έτη  με πλήρη και 52 έτη, με μειωμένη και στην περίπτωση που συμπληρώνουν τις απαιτούμενες ημέρες ασφάλισης έως το 2012  βγαίνουν με πλήρη στα 60 έτη και μειωμένη στα 55 έτη.

Στο σημείο αυτό να τονίσουμε ότι εφαρμόζεται ο Ν.4336/2015 με την ηλικιακή αύξηση των ορίων.

 

  ΣΥΝΤΑΞΗ-ΒΑΡΕΑ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

 

Για τους ασφαλισμένους που εργάζονται σε εργασίες που χαρακτηρίζονται ως βαρέα  και ανθυγιεινά επαγγέλματα μειώνεται το όριο της ηλικίας για την χορήγηση σύνταξης γήρατος. Η απασχόληση σε τέτοιου είδους εργασίες επιφέρει πρόωρο τη φθορά του οργανισμού και ακολούθως έχει ως συνέπεια την αδυναμία τους να εξακολουθήσουν ως απασχολούμενοι.

Οι ως άνω ασφαλισμένοι αλλά και οι εργοδότες τους είναι υποχρεωμένοι να καταβάλλουν πρόσθετη εισφορά υπέρ του κλάδου σύνταξης.Για την ασφάλιση στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα σημασία έχει η φύση και οι συνθήκες της εργασίας που παρέχει ο ασφαλισμένος.

Πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι οι ασφαλισμένοι/νες σε ΒΑΡΕΑ δεν τυγχάνουν εφαρμογής του Ν.4336/2015 με αποτέλεσμα να συνταξιοδοτούνται με μη μεταβαλλόμενα όρια ηλικίας.

Οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης είναι διαφορετικές σε άντρες και γυναίκες.

Δεν προβλέπεται λήψη μειωμένης σύνταξης στις περιπτώσεις θεμελίωσης με 4.500 Ημερών Ασφάλισης , εκ των οποίων 3.600 ημερών ασφάλισης. σε ΒΑΡΕΑ.

Άντρες ασφαλισμένοι συνταξιοδοτούνται, έως 31-12-2012,  στο 58 έτος της ηλικίας τους με 4.500 Η.Α. εκ των οποίων 3.600 Η.Α. σε βαριές οικοδομικές ή τεχνικές  εργασίες και από αυτές 1.000 Η.Α. την τελευταία 17ετία που προηγείται της αίτησης ή της συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας ή με 4.500 Η.Α. όλες σε οικοδομικές ή τεχνικές εργασίες και από αυτές οι 500 τουλάχιστον την τελευταία 17ετία που προηγείται της αίτησης ή της συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας.

Εάν τις Ημέρες Ασφάλισης τις συμπληρώνουν από 01-01-2013 και μετά συνταξιοδοτούνται στο 60ο έτος της ηλικίας τους.

Γυναίκες ασφαλισμένες συνταξιοδοτούνται εως 31-12-2012 στο 53 έτος της ηλικίας τους με 4.500 Η.Α. εκ των οποίων 3.600 Η.Α. σε βαριές οικοδομικές ή τεχνικές  εργασίες και από αυτές 1.000 την τελευταία 17ετία που προηγείται της αίτησης ή της συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας ή με 4.500 Η.Α. όλες σε οικοδομικές ή τεχνικές εργασίες και από αυτές οι 500 τουλάχιστον την τελευταία 17ετία που προηγείται της αίτησης ή της συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας.

Εάν τις ΗΑ τις συμπληρώνουν από 01-01-2013 και μετά συνταξιοδοτούνται στο 60ο έτος της ηλικίας τους.

 

ΣΥΝΤΑΞΗ-ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΓΗΡΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ/ΓΥΝΑΙΚΩΝ σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.)

 

Ασφαλισμένοι/ες  συνταξιοδοτούνται εως 31-12-2012 στο 58 έτος της ηλικίας τους με 4.500 Η.Α. εκ των οποίων 3.600 Η.Α. σε υπηρεσίες καθαριότητας και υγιεινής  και από αυτές 1.000 την τελευταία 17ετία που προηγείται της αίτησης ή της συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας ή με 4.500 Η.Α. όλες σε  σε υπηρεσίες καθαριότητας και υγιεινής  και από αυτές οι 500 τουλάχιστον την τελευταία 17ετία που προηγείται της αίτησης ή της συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας.

Εάν τις Ημέρες Ασφάλισης τις συμπληρώνουν από 01-01-2013 και μετά συνταξιοδοτούνται στο 60ο έτος της ηλικίας τους.

 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 

 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ – Τί ισχύει σήμερα;

Τα κέντρα πιστοποίησης αναπηρίας (ΚΕΠΑ) είναι τα αρμόδια όργανα για τον καθορισμού του βαθμού αναπηρίας των ασφαλισμένων.

Ο καθορισμός της αναπηρίας γίνεται με βάση τον Ενιαίο Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας, όπου καθορίζονται τα ποσοστά αναπηρίας που συνεπάγεται κάθε πάθηση, βλάβη ή εξασθένιση είτε σωματική είτε ψυχική , κινητική ή αισθητηριακή.

Οι αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές των ΚΕΠΑ , εκτός από την διαπίστωση της φύσης , της έκτασης και της διάρκειας της σωματικής, ή νοητικής ή της ψυχικής ή της αισθητηριακής πάθησης του ασφαλισμε΄νου ερευνούν και την επίδραση αυτής στην καθολική ικανότητα του για άσκηση του συνήθους ή παρεμφερούς επαγγέλματος του ή την ανάκτηση της ικανότητας αυτής.

Οι συντάξεις λόγω αναπηρίας απονέμονται για όσο διάστημα ορίζεται από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές , παρατείνονται δε με την ίδια διαδικασία και για τον εκάστοτε οριζόμενο από τις Υγειονομικές Επιτροπές των ΚΕΠΑ χρόνο ανικανότητας.

Οι γνωματεύσεις των επιτροπών αυτών έχουν τόσο συμβουλευτικό όσο και δεσμευτικό χαρακτήρα.

Μονιμοποίηση αναπηρίας:

Σύμφωνα με το άρθρο 18 του Κανονισμού Ασφαλιστικής Αρμοδιότητας του π.ΙΚΑ ΕΤΑΜ , οι συντάξεις λόγω αναπηρίας μονιμοποιούνται, δηλαδή  δεν απαιτείται εκ νέου παράταση από τις υγειονομικές επιτροπές:

α.Εφόσον ο άντρας ασφαλισμενος είναι ηλικίας 60 ετών και η γυναίκα ασφαλισμένη 55 ετών , συνταξιοδοτείται επί πέντε έτη και έχει εξεταστεί από τις υγειονομικές επιτροπές 2 φορές ή

β.εφόσον ο άντρας ασφαλισμένος είναι ηλικίας 55 ετών και η γυναίκα ασφαλισμένη 50 ετών , συνταξιοδοτείται συνεχως επί επτά έτη και έχει εξεταστεί από τις υγειονομικές επιτροπές 3 φορές,

γ.Χωρίς όριο ηλικίας, όταν συνταξιοδοτείται για είκοσι συνολικά έτη ακόμη και διακεκομμένα , εκ των οποίων τα τρία τελευταία συνεχή,

δ.Χωρίς όριο ηλικίας και φύλου, όταν συνταξιοδοτείται για δωδεκα συνεχή έτη.

Σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ.1 του Ν.3846/2010, καθορίζεται επ’ αόριστον η διάρκεια της αναπηρίας των ασφαλισμένων που κρίνονται με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω ως πάσχοντες από :α)σύνδρομο down, αυτισμό, υψηλού βαθμού νοητική υστέρηση,β)ακρωτηριαστικές βλάβες άνω και κάτω άκρων,γ)νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου,δ)ή έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση νεφρών ή άλλων συμπαγών οργάνων,ε) τυφλώτης, στ)τετραπληγία, παραπληγία και ζ)ινώδης κυστική ίνωση

 

ΣΥΝΤΑΞΗ & ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Είναι σύνηθες, υποψήφιοι συνταξιούχου οι οποιοι έχουν όλες τις προϋποθέσεις, να έχουν οφειλές στα ασφαλιστικά τους  ταμεία. Τι γίνεται σ αυτές τις περιπτώσεις και πως θα μπορέσουν να πάρουν την σύνταξη;

Η σύνταξη καταβάλλεται, εφόσον το συνολικά οφειλόμενο από τον ασφαλισμένο ποσό προς τον e-ΕΦΚΑ από κάθε είδους ασφαλιστικές εισφορές, οφειλές από αναγνώριση πλασματικού χρόνου ασφάλισης, πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις δεν είναι μεγαλύτερο των 20.000 ευρώ.

Ειδικά ως προς τις οφειλές που προκύπτουν μόνο από υπαγωγή στην ασφάλιση του πρώην Ο.Γ.Α., η σύνταξη καταβάλλεται, εφόσον το οφειλόμενο από τον ασφαλισμένο ποσό δεν ξεπερνά το ποσό των 6.000 ευρώ.

Σε περίπτωση οφειλής σε περισσότερους από έναν ενταχθέντες στον e-ΕΦΚΑ φορείς που εμπλέκονται στη συνταξιοδότηση, η σύνταξη καταβάλλεται εφόσον το συνολικο οφειλόμενο ποσό δεν είναι μεγαλύτερο των 20.000 ευρώ και σωρευτικά εφόσον τυχόν οφειλές στον πρώην ΟΓΑ δεν ξεπερνούν το ποσό των 6.000 ευρώ.Οι οφειλές από αναγνώριση πλασματικού χρόνου ασφάλισης μέσω εξαγοράς δεν περιλαμβάνονται στο όριο των 6.000€, αλλά περιλαμβάνονται στο γενικό όριο οφειλών των 20.000€ .

 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ-ΛΑΕΚ

Ασφαλισμένοι στον e-ΕΦΚΑ που για οποιονδήποτε λόγο διακόπτουν την εργασία τους ή την απασχόληση τους έχουν δικαίωμα να συνεχίσουν την ασφάλιση τους καταβάλλοντας την αντίστοιχη εισφορά.

Το δικαίωμα αυτό αφορά το σύνολο των εργαζομένων ή απασχολούμενων ανεξάρτητα από την ημερομηνία εισόδου στην κοινωνική ασφάλιση.

Η προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης πραγματοποιείται για κύρια, επικουρική σύνταξη ή και για ασθένεια σε είδος και σε χρήμα.

Ο προαιρετικά ασφαλισμένος καταβάλλει μηνιαίως , για τον κάθε κλάδο ασφάλισης, το συνολικό ποσοστό ασφαλιστικής εισφοράς εργαζόμενου και εργοδότη στο ύψος που έχει διαμορφωθεί και ισχύει κατά το χρόνος υπαγωγής στην προαιρετική ασφάλισης.

Οι προϋποθέσεις είναι να μην είναι ανάπηροι ,ποσοστό μεγαλύτερο του 67%,να έχει διακοπεί η υποχρεωτική ασφάλιση, να έχουν πραγματοποιήσει στην ασφάλιση τους 10 Ε.Α. οποτεδηποτε ή 5 Ε.Α. εκ των οποίων 1 έτος εντός της τελευταίας πενταετίας πριν την υποβολή της αίτησης και να μην υπάρχουν οφειλές στην περίπτωση των αυτοαπασχολούμενων και του ΟΓΑ.

 

Καταβολή εισφορών μακροχρόνιων ανέργων

Άνεργοι μισθωτοί που τους υπολείπονται μέχρι πέντε έτη για την θεμελίωση δικαιώματος πλήρους σύνταξης, δικαιούνται να ζητήσουν, υπό προϋποθέσεις, την προαιρετική συνέχιση ασφάλισης τους με πλήρη κάλυψη της σχετικής δαπάνης από τους πόρους του κλάδου Λ.Α.Ε.Κ. του Ο.Α.Ε.Δ.

ΣΥΝΤΑΞΗ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 

Ένα μεγάλο μέρος των συνταξιούχων επιθυμεί να εργάζεται. Οι ερωτήσεις για την παράλληλη  απασχόληση συνταξιούχων είναι από τις πιο συχνές.

Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια σύντομη επισκόπηση.

  1. Οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος όλων των ενταχθέντων στον e-ΕΦΚΑ φορέων και του δημοσίου, συμπεριλαμβανομένων και των προσώπων που λαμβάνουν χορηγία ή βουλευτική σύνταξη, οι οποίοι, είτε έχουν αναλάβει εργασία ή ιδιότητα ή δραστηριότητα έως και την 28η.2.2020, είτε αναλαμβάνουν εργασία ή αυτοαπασχόληση από την 29η.2.2020 και εφεξής, εφόσον για την εργασία ή την ιδιότητα ή την δραστηριότητα προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης στον e-ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τις σχετικές γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις των πρώην φορέων που εντάχθηκαν στον e-ΕΦΚΑ, υποχρεούνται στην υποβολή σχετικής δήλωσης στις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες εκκαθάρισης συντάξεων του e-ΕΦΚΑ έως την υλοποίηση της ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 3 της απόφασης.
  2. Οι ασφαλισμένοι όλων των ενταχθέντων στον e-ΕΦΚΑ φορέων και του Δημοσίου, οι οποίοι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, συνεχίζουν να εργάζονται ή να αυτοαπασχολούνται, υποχρεούνται να το δηλώσουν στην αίτηση συνταξιοδότησης.

Η αρμόδια υπηρεσία εκκαθάρισης συντάξεων καταχωρεί τα στοιχεία των απασχολούμενων συνταξιούχων στο πληροφοριακό σύστημα πληρωμών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ, το φορέα απασχόλησης και τη διάρκεια απασχόλησης, προκειμένου να διενεργηθούν μειώσεις στο ποσό των συντάξεων, για όσο χρονικό διάστημα ο συνταξιούχος απασχολείται. Ειδικότερα:

α. Για τους συνταξιούχους που έχουν αναλάβει ή αναλαμβάνουν εργασία ή αποκτούν δραστηριότητα στον ιδιωτικό τομέα το ποσό της ακαθάριστης σύνταξης ή συντάξεων σε περίπτωση συρροής, κύριας και επικουρικής σύνταξης, καταβάλλεται μειωμένο κατά 30%.

β. Για τους συνταξιούχους που έχουν αναλάβει ή αναλαμβάνουν εργασία ή αποκτούν δραστηριότητα σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 του ν. 4270/2014, το ποσό της ακαθάριστης σύνταξης ή συντάξεων σε περίπτωση συρροής, κύριας και επικουρικής σύνταξης, καταβάλλεται μειωμένο κατά 30% μετά τη συμπλήρωση του 61ου έτους, εφόσον αυτή συμπληρώνεται μέχρι την 28.2.2021, ή μετά τη συμπλήρωση του 62ου έτους ηλικίας, εφόσον αυτή συμπληρώνεται από την 1.3.2022 και εφεξής. Η πλήρης αναστολή των κύριων και επικουρικών συντάξεων χωρεί μέχρι την 28.2.2021 για όσους δεν έχουν συμπληρώσει μέχρι την ημερομηνία αυτή το 61ο έτος της ηλικίας τους, και από 1.3.2022 για όσους δεν έχουν συμπληρώσει το 62ο έτος της ηλικίας.

γ. Το ποσό της σύνταξης επί του οποίου διενεργείται η μείωση του 30% είναι η ακαθάριστη σύνταξη ή συντάξεις (επί συρροής συντάξεων), στην οποία δεν συμπεριλαμβάνονται το εξωιδρυματικό επίδομα των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 42 του ν. 1140/1981, όπως ισχύει, και το επίδομα ανικανότητας των διατάξεων του άρθρου 54 του Π.Δ.169/2007 (άρθρο 1β).

δ. Οι συνταξιούχοι, οι οποίοι είχαν αναλάβει πριν την έναρξη ισχύος του Ν. 4670/2020 εργασία ή είχαν αποκτήσει ιδιότητα ή δραστηριότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση, η οποία συνεχίζεται και για τους οποίους προβλεπόταν εξαίρεση από το άρθρο 20 του ν. 4387/2016, καθώς και από τις προϊσχύουσες αυτού διατάξεις, υπάγονται στις διατάξεις της παρούσας απόφασης από την 1.3.2022.

 

Πρόσωπα που εξαιρούνται από τη μείωση του ποσού της σύνταξης

 

  1. Από τη μείωση του ποσού της σύνταξης του άρθρου 3 εξαιρούνται οι ακόλουθες περιπτώσεις:

α. Οι συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ που αναλαμβάνουν εργασία ή δραστηριότητα σε χώρες στις οποίες ισχύουν οι Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί 883/2004 και 987/2009 ή σε χώρες με τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει Διακρατική Σύμβαση Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και σε Όργανα και Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε συντονισμένους κατ’ εφαρμογή των ν. 3075/2002 και ν. 3620/2007 Διεθνείς Οργανισμούς.

β. Οι συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ που προέρχονται από τον πρώην ΟΓΑ εφόσον ασκούν απασχόληση υπακτέα στην ασφάλιση αυτού.

γ. Οι ψυχικά ασθενείς του άρθρου 23 του ν. 4488/2017, για τους οποίους η απασχόληση ενδείκνυται για λόγους ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις ως άνω αναφερόμενες διατάξεις και οι συνταξιούχοι του Δημοσίου που λαμβάνουν σύνταξη σύμφωνα με τις διατάξεις του τέταρτου εδαφίου της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 1 και 26 του Π.Δ.169/2007.

δ. Όσοι λαμβάνουν το εξωϊδρυματικό επίδομα (ν. 1140/1981) ή το επίδομα του άρθρου 54 του Π.Δ.169/2007 καθώς και τα τέκνα ασφαλισμένων και συνταξιούχων που είναι ανάπηρα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.

ε. Οι πολύτεκνοι, των οποίων το ένα τουλάχιστον των τέκνων είναι ανήλικο ή σπουδάζον έως το 24ο έτος της ηλικίας του ή είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία.

στ. Τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4387/2016.

ζ. Οι συνταξιούχοι άλλων φορέων και του Δημοσίου, εφόσον το ετήσιο εισόδημά τους από απασχόληση στον αγροτικό τομέα ως αγρότες, μελισσοκόμοι, κτηνοτρόφοι, πτηνοτρόφοι και αλιείς δεν υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.

 

Το συνταξιοδοτικό αποτελεί ένα θέμα που απασχολεί σχεδόν το σύνολο του πληθυσμού της Ελλάδος και αποτελεί πεδίο μάχης  για τις κυβερνήσεις και τους πολίτες.

Η σωστή ενημέρωση παραμένει κομβικό σημείο για τον εργαζόμενο και την μετέπειτα πορεία του σαν συνταξιούχος.

Εμείς σαν γραφείο προσπαθούμε για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσής σας και την καλύτερη έκβαση της συνταξιοδότησής σας σαν πιστοποιημένοι δικηγόροι συνεργάτες του e-ΕΦΚΑ.

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι:

https://www.efka.gov.gr/el/elektronikes-yperesies/elektronikes-yperesies-gia-syntaxioychoys

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΟΡΦΗ ΕΡΩΤΟΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ