Εμμ. Μπενάκη 25, Αθήνα, 10678
+306944650298

Συντάξεις εμπιστοσύνης – fast track

Συντάξεις εμπιστοσύνης – fast track

Συντάξεις εμπιστοσύνης – συντάξεις fast track

Συντάξεις εμπιστοσύνης - συντάξεις fast track

Πεδίο εφαρμογής για τις Συντάξεις εμπιστοσύνης – fast track

Συντάξεις εμπιστοσύνης –  fast track

Εισάγονται ρυθμίσεις για όλες τις συντάξεις εκτός εκείνων που επεξεργάζονται με βάση διμερείς συμβάσεις και ευρωπαϊκούς κανονισμούς.

Προβλέπονται δυο τρόποι με τους οποίους οι ασφαλισμένοι που είναι κοντά στα όρια για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος μπορούν να αναγνωρίσουν περισσότερο χρόνο ασφάλισης:

  • Ο πρώτος τρόπος αφορά ασφαλισμένους που έχουν συμπληρώσει τα 67 έτη της ηλικίας τους και χρειάζονται μέχρι 150 ημέρες ασφάλισης για να θεμελιώσουν δικαίωμα πλήρους συνταξιοδότησης, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν αναγνωρίσει περισσότερα από 5 πλασματικά έτη ασφάλισης και δεν υπαγονται στις διατάξεις του 612/77. Στην περίπτωση αυτή αναγνωρίζουν μέχρι 150 ημέρες ασφάλισης καταβάλλοντας τις εισφορές που αντιστοιχούν σε 150 ημέρες ασφάλισης με βάση το ισχύον, κατά την αναγνώριση, ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη.
  • Με τον δεύτερο τρόπο, παρέχεται το δικαίωμα ένταξης στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης, χωρίς να γίνεται έλεγχος των προϋποθέσεων ικανότητας προς εργασία, και για χρονικό διάστημα μέχρι 3 έτη, για όσους ζητούν να συνταξιοδοτηθούν και είχαν τουλάχιστον 500 ημέρες εργασίας εντός ημερολογιακής περιόδου πέντε (5) ετών πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης

Προθεσμία έκδοσης συνταξιοδοτικής απόφασης:

Eντός τριών μηνών από την υποβολή της αίτησης ή την επεξεργασία αυτής(αναπηρία/ύπαρξη και εξόφληση οφειλών).

Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής, οι πράξεις απονομής της σύνταξης εκδίδονται σύμφωνα με τα δεδομένα του ασφαλιστικού ιστορικού που είναι καταγεγραμμένα στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΤΛΑΣ» (ή άλλα πληροφοριακά συστήματα που διαθέτει ο e-ΕΦΚΑ) και των δηλώσεων και στοιχείων που έχουν υποβάλλει οι ασφαλισμένοι μαζί με την αίτησή τους για συνταξιοδότηση, για να τεκμηριώσουν ότι έχουν περισσότερο ασφαλιστικό χρόνο από αυτόν που αναγνωρίζεται στο ηλεκτρονικό σύστημα.

Προθεσμία έκδοσης επικουρικής/εφάπαξ:

Καθιερώνεται προθεσμία τριών (3) μηνών για την έκδοση επικουρικής σύνταξης, η οποία ξεκινά με την έκδοση της κύριας σύνταξης, καθώς και προθεσμία έξι (6) μηνών για τη χορήγηση εφάπαξ, με αφετηρία την ημερομηνία υποβολής του σχετικού αιτήματος.

Συντάξεις εμπιστοσύνης – Υποβληθείσες αιτήσεις έως 31-03-2022:

Ειδικά για τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί μέχρι τις 31 Μαρτίου 2022 -και είναι εκκρεμείς μέχρι τη θέση σε ισχύ της διάταξης- η πράξη απονομής σύνταξης εκδίδεται στη βάση των στοιχείων που είναι καταγεγραμμένα στα πληροφοριακά συστήματα του e-ΕΦΚΑ και των δηλώσεων των ασφαλισμένων για την αναγνώριση χρόνου σύνταξης επιπλέον αυτού που προκύπτει από τα προαναφερθέντα συστήματα. Στην περίπτωση αυτή, οι δηλώσεις γίνονται δεκτές χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση παραστατικών που τις τεκμηριώνουν. Στο σώμα της πράξης θα υπάρχει μνεία ότι οι ασφαλισμένοι είναι υποχρεωμένοι να διατηρούν σε φυσική μορφή τα παραστατικά που τεκμηριώνουν χρόνο.

Eάν έχει ξεκινήσει αλληλογραφία πριν την έκδοση απόφασης αναστέλλεται έως την έκδοση της απόφασης.

Για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί  ηλεκτρονικά(άρθρο 17 του Ν.4670/2020), εφόσον ο ασφαλισμένος δεν θεμελιώνει με βάση το ασφαλιστικό ιστορικό,απορρίπτεται η αίτηση χωρίς να διατηρείται το δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης.

Σε περίπτωση απώλειας ασφαλιστικού βιβλιαρίου η απόφαση εκδίδεται με βάση ό,τι έχει δηλώσει ο ασφαλισμένος(αξιοποιούνται όσα στοιχεία μπορούν να τεκμηριώσουν το χρόνο)

Δεν απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών-Απόλυτη εμπιστοσύνη κράτους σε ό,τι δήλωσε ο ασφαλισμένος και υποχρέωση διατήρησης για 10 έτη.

Εκκρεμότητες ελέγχονται από 5 έως 10 έτη.

Συντάξεις fast track –  Υποβληθείσες αιτήσεις από 01-04-2022:

α.Εντός 15 ημερών από την αίτηση συνταξιοδότησης προσκόμιση ή ηλεκτρονική ανάρτηση των δικαιολογητικών/εγγράφων που τεκμηριώνουν τον επιπλέον χρόνο.

β.Εκδίδεται απόφαση με βάση το ασφαλιστικό ηλεκτρονικό βιογραφικό και τον επιπλέον χρόνο που έχει δηλώσει , εφόσον τα δικαιολογητικά έχουν αναρτηθεί(εάν δεν έχουν προσκομιστεί πρέπει να είναι διαθέσιμα εντός 5ετίας)

γ.Σε περίπτωση που εκκρεμεί ΥΔΑΑΒ και εφόσον ο χρόνος δεν προσκομιστεί ή αποσύρεται η αίτηση ή δέχεται την αίτηση χωρίς τον χρόνο αυτό.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα; Καλέστε μας στο 210 33 92 923 

ΓΕΝΙΚΑ:

Αν από τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι ο ασφαλιστικός χρόνος που ελήφθη υπόψη για την έκδοση της σύνταξης είναι μεγαλύτερος του πραγματικού χρόνου μέχρι δυο (2) έτη, επιτρέπεται στον ασφαλισμένο να καλύψει τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές εντός ενός έτους, είτε με καταβολή, είτε με παρακράτηση από την καταβαλλόμενη σύνταξη, είτε με συνδυασμό των δυο τρόπων. Η κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών γίνεται είτε με την τρέχουσα αξία τους, είτε με τρόπο παρόμοιο με αυτόν της αναγνώρισης πλασματικού χρόνου. Εάν ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, η πράξη απονομής σύνταξης διατηρεί την ισχύ της και δεν συντρέχει περίπτωση αναζήτησης αχρεωστήτως καταβληθεισών συντάξεων.  Αν προκύψει ότι το ασφαλιστικό ιστορικό που λήφθηκε υπόψη για την έκδοσή τους ήταν λανθασμένο, οι πράξεις μεταρρυθμίζονται ή ανακαλούνται κατά περίπτωση και φυσικά θα αναζητηθούν τα αχρεωστήτως καταβληθέντα. Τα αποτελέσματα του ελέγχου δεν μπορούν να οδηγήσουν σε καταλογισμούς εις βάρος του συνταξιούχου που εκτείνονται χρονικά πέραν της τριετίας.

https://www.taxheaven.gr/news/58979/pws-oa-ekdidontai-oi-syntaxeis-fast-track-kai-oi-syntaxeis-empistosynhs

 

Συντάξεις εμπιστοσύνης – fast track . Επιπλεόν πληροφορίες

Τροποποιείται η ρύθμιση για τη διαδικασία υποβολής αιτήματος συνταξιοδότησης, ώστε να γίνεται αυτοματοποιημένος έλεγχος ύπαρξης οφειλών του ασφαλισμένου προς τον e-ΕΦΚΑ άνω του ορίου που αποκλείει τη συνταξιοδότηση και να παρέχεται δίμηνη προθεσμία εξόφλησης των οφειλών, προκειμένου ο ασφαλισμένος να έχει δικαίωμα συνταξιοδότησης. Επίσης, προβλέπεται ότι, σε περιπτώσεις που η σύνταξη συναρτάται με την αναπηρία του ασφαλισμένου, η έναρξη επεξεργασίας του αιτήματος γίνεται αφού προσκομισθεί βεβαίωση από το αρμόδιο ΚΕΠΑ σχετικά με το ποσοστό αναπηρίας του αιτούντος.

Προβλέπονται δυο τρόποι με τους οποίους οι ασφαλισμένοι που είναι κοντά στα όρια για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος μπορούν να αναγνωρίσουν περισσότερο χρόνο ασφάλισης:
–    Ο πρώτος τρόπος αφορά ασφαλισμένους που έχουν συμπληρώσει τα 67 έτη της ηλικίας τους και χρειάζονται μέχρι 150 ημέρες ασφάλισης για να θεμελιώσουν δικαίωμα πλήρους συνταξιοδότησης, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν αναγνωρίσει περισσότερα από 5 πλασματικά έτη ασφάλισης. Στην περίπτωση αυτή αναγνωρίζουν μέχρι 150 ημέρες ασφάλισης καταβάλλοντας τις εισφορές που αντιστοιχούν σε 150 ημέρες ασφάλισης με βάση το ισχύον, κατά την αναγνώριση, ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη.
–    Με τον δεύτερο τρόπο, παρέχεται το δικαίωμα ένταξης στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης, χωρίς να γίνεται έλεγχος των προϋποθέσεων ικανότητας προς εργασία, και για χρονικό διάστημα μέχρι 3 έτη, για όσους ζητούν να συνταξιοδοτηθούν και είχαν τουλάχιστον 500 ημέρες εργασίας εντός ημερολογιακής περιόδου πέντε (5) ετών πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης.

. Τέλος, συμπληρώνονται οι διατάξεις που αναγνωρίζουν ασφαλιστικό χρόνο με βάση την αρχή της τυπικής ασφάλισης, προκειμένου να προβλεφθεί ρητώς ότι δεν μπορεί να επανελεγχθεί η ορθή ή μη υπαγωγή του ασφαλισμένου για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των πέντε (5) ετών από τον χρόνο του ελέγχου.

Read more at Taxheaven: https://www.taxheaven.gr/news/58979/pws-oa-ekdidontai-oi-syntaxeis-fast-track-kai-oi-syntaxeis-empistosynhs